Experts of STRATEGIC have held a strategic session for Vasyl Khmelnytsky’s fund – K. FUND
  • 14.02.2019